Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka

  Aktuality
  Představení
  Informace o MŠ
  Školní rok
  Zaměstnanci MŠ
  Ve třídách máme..
  Jídelníček
  Dokumenty
  GDPR

MŠ Slovany
MŠ Sportovní
Přístupy:
Mateřská škola Pohádka
Představení mateřské školy Pohádka

Naším přáním je, aby si u nás děti připadaly jako v pohádce a tomu jsme přizpůsobili

od 1.12. 2001 i název mateřské školy

M Š   P o h á d k a

Zřizovatelem MŠ je město Mělník, od 1.1.2003 má MŠ vlastní právní subjektivitu. Ředitelství MŠ sídlí v Mělníku na Slovanech 2966.

Mateřská škola na Slovanech byla vybudována jako účelové a typizované zařízení se čtyřmi třídami a dne 2.9.1978 byla slavnostně otevřena. Současná kapacita této budovy je pro 104 dětí.

V lednu 2013 bylo otevřeno odloučené pracoviště MŠ v ulici Sportovní, kde jsou dvě třídy s celkovou maximální kapacitou pro 50 dětí. Všechny třídy naší MŠ jsou věkově smíšené (tzn. pro děti od 3 do 7 let). Součástí MŠ Pohádka je také školní jídelna se sídlem v budově na Slovanech, kde paní kuchařky připravují chutné obědy pro obě pracoviště MŠ. Rozvoz obědů do odloučeného pracoviště MŠ zajišťuje zřizovatel MŠ, město Mělník.

Dopolední i odpolední svačiny jsou pro děti chystány v obou budovách MŠ. Veškerá strava je chystána v souladu s předpisy o stravování (technologické postupy, receptury, příprava jídel v konvektomatu, skladba jídelníčku vhodná pro předškolní děti), vaříme z čerstvých a kvalitních surovin, nepoužíváme polotovary ani instantní přípravky a pestrost našeho jídelníčku je dlouhodobě hodnocena KHS jako výborná. Samozřejmostí pro obě MŠ je zajištění dostatečného pitného režimu ve třídách i na školní zahradě.

K oběma MŠ patří také školní zahrady umožňující rozličné sportovní, pohybové a jiné činnosti dětí. Uspořádání a vybavení školních zahrad podle našich finančních možností postupně doplňujeme a obnovujeme. Stálá modernizace zahrad je jednou z našich priorit. Školní zahrady rády využíváme také na již tradiční a hojně navštěvovaná společná odpoledne dětí a rodičů (podzimní setkání a opékání buřtů, slet čarodějnic, oslavy dne dětí, zahradní slavnost...). V souladu s požadavky obecně platného dokumentu - Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání jsme podle našich podmínek a možností vypracovali vlastní školní vzdělávací program s názvem "Na světě nejsi sám..." Jeho plněním nabízíme kvalifikovanou, kvalitní a profesionální péči o všechny děti naší mateřské školy.

Aby se děti v naší školce cítily jako v pohádce, chystáme pro ně v průběhu roku mnoho oblíbených programů a pestrou nabídku dopoledních i odpoledních činností a aktivit. Např. lampiónový průvod, "Probouzení broučků a vítání jara", dubnový rej čarodějnic, den pro rodinu, červnovou oslavu Dne dětí, velkou zahradní slavnost, sportovní akce, oslavy svátků a narozenin a mnoho dalších akcí, které se snažíme vždy obměnit tak, aby byly pro děti pokaždé jiné a zajímavé. Mnohé z nich si děti užívají společně se svými rodiči, sourozenci i kamarády.

Stejně jako do MŠ Pohádka na Slovanech, také do odloučeného pracoviště MŠ ve Sportovní pravidelně každý měsíc za dětmi přijíždí s veselými pohádkami a zajímavými preventivními programy osvědčené, ale také pro nás nové divadelní společnosti.

V průběhu docházky do MŠ se mohou děti se školkou zúčastnit také prožitkových programů se zaměřením na environmentální vzdělávání např. výjezd na školu v přírodě, výlety do přírody, planetária, ZOO apod. či programů zaměřených na osvojení si náročnějších pohybových dovedností např. předplavecká výuka a kurz bruslení. V odpoledních hodinách po skončení řádného provozu třídy je v případě zájmu rodičů možné využít tyto uvolněné prostory k podpoře a dalšímu rozvíjení specifických dovedností a zájmů dětí na hudebně-pohybovou průpravu, rozvoj jemné motoriky při práci s keramikou apod.).

Vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na přímých zkušenostech a zážitcích dětí, vycházejících z jejich samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Poskytujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťujeme možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Pravidelným zařazováním jazykových chvilek a rozvíjením komunikativních dovedností dětí (vyprávění pohádek a zážitků dětmi před odpočinkem, každodenní zpívání dětských písní s doprovodem piána i rytmických nástrojků, mnoho příležitostí k mluveného projevu atd.) se v průběhu celého dne cíleně a nenásilně věnujeme logopedické prevenci. V logopedické poradně mateřské školy jsou v rámci logopedické péče a nápravy komunikačních obtíží pro děti s rodiči k dispozici logopedické asistentky - pedagogické pracovnice naší MŠ, které úzce spolupracují s klinickým logopedem.

Pestrou nabídkou zdravotních cvičení, cvičení obratnosti, rychlosti, vytrvalosti, cvičení s pomůckami (míče, švihadla, obruče, stuhy apod.) a cvičení na nářadí (žebřiny, trampolína, lavičky, přeskoky přes kozu, překonávání překážek různými druhy pohybu ....) denně rozvíjíme pohybové dovednosti dětí.

Dětem s odloženou školní docházkou, předškolním dětem, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem mimořádně nadaným se snažíme vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními. Nabízíme péči odpovídající jejich individuálním potřebám tak, abychom jim v maximální možné míře usnadnili přechod z mateřské školy do školy základní.

Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, pomoci jim osvojit si základní společenské, morální a estetické hodnoty a schopnost podílet se na utváření společenské pohody.

Promyšlenou nabídkou činností a přípravou prostředí u dětí podporujeme následující schopnosti:

>> samostatně myslet, umět si vybrat, nést za svou volbu odpovědnost

>> respektovat lidi kolem sebe, být k nim ohleduplný, snášenlivý, tolerantní, sdílet zájem, mít odpovědnost

>> přijímat změny a vyrovnávat se nimi

>> rozpoznávat problémy, řešit je, seberealizovat se

>> rozvíjet tvořivost, fantazii a hledat vlastní řešení

>> aktivně se zajímat o nové činnosti a dění kolem sebe


Vzdělávání dětí předškolního věku se v mateřské škole Pohádka řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 14, o předškolním vzdělávání v platném znění a dalšími závaznými vyhláškami a zákony.

Při vzdělávání dětí spolupracujeme s jinými mateřskými i základními školami, divadelními společnostmi pro děti, zimním stadionem, krytým bazénem, pedagogicko-psychologickou poradnou v Mělníku i dalšími odborníky (klinickým logopedem, lékaři, výživovým specialistou, psychology). Příležitostně - podle aktuálních vzdělávacích plánů velmi rády využíváme dlouhodobě dobrých vztahů také s hasiči, záchrannou službou, městskou i státní policií, ČČK, Regionálním muzeem apod. Neméně důležitá je pro nás úzká spolupráce s naším zřizovatelem, kdy se společně snažíme o postupnou rekonstrukci obou budov naší MŠ včetně jejich školní zahrady a také o doplňování a průběžnou obměnu hraček i kvalitních a estetických učebních pomůcek.

Velkou pozornost u nás věnujeme spolupráci a dobrým vztahům nejen s rodiči, ale také s prarodiči našich dětí a jejich dostatečné informovanosti (schůzky s rodiči předškoláků, informační letáčky, aktuální emaily atd.). Snažíme se, aby se nadšení, elán a práce celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevily ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí i jejich rodičů onaši MŠ.

Pokud si chcete MŠ Pohádka na Slovanech nebo ve Sportovní prohlédnout nebo máte-li zájem získat další informace týkající se chodu MŠ a nabídky činností při vzdělávání dětí, můžete k návštěvě naší MŠ využít každoročního Dne otevřených dveří, který pořádáme převážně v měsíci dubnu (aktuální informace je k dispozici na webu MŠ). Samozřejmě je možné si v MŠ domluvit také individuální schůzku s ředitelkou či s vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště, ale zde je potřeba si předem schůzku telefonicky domluvit tak, aby se Vám ona či jiná z kvalifikovaných pracovnic mohla plně věnovat :)


Naším přáním, stejně jako přáním rodičů, je zdravé, šťastné a spokojené dítě.

Odměnou je pro nás dětský úsměv a těšení dětí na každý den prožitý v naší mateřské škole.