Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka

MŠ Slovany  Plán akcí
  Třídy
  O naší MŠ
  Na co se těšíme
  Poděkování
  Vzkazníček
Na co se v tomto školním roce těšíme


SPOLEČNÁ ODPOLEDNE DĚTÍ A RODIČŮ

 • při plánování naší pohádkové budoucnosti myslíme i na rodiče, prarodiče a sourozence dětí a v průběhu roku jim společně s dětmi nabízíme mimo tradičních besídek a vystoupení dětí další nápadité a originální akce
 • snažíme se, aby se akce každým rokem neopakovaly a dětem nezevšedněly, ale přesto některé pro jejich velkou oblibu zařazujeme každoročně - např. podzimní hrabání školní zahrady spojené s opékáním buřtů
 • snad každé dítě společné chvíle s maminkou či tatínkem ve školce nadšeně prožívá a tyto odpolední akce s rodiči pro děti vždy hodně znamenají
 • v neposlední řadě společné zážitky ze školky přispívají také ke zlepšení vzájemné spolupráce rodiny a MŠ, která je pro rozvoj, pohodu a spokojenost dítěte ve školce velmi důležitá
 • s plánem společných akcí jsou rodiče v MŠ seznámeni na informační schůzce začátkem a v polovině školního roku a aktuální termín je jim připomenut také začátkem měsíce

 • LOGOPEDICKÁ PORADNA v MŠ

 • V mateřské škole na Slovanech pracuje sedm logopedických asistentek (učitelek naší MŠ), které v uplynulých letech absolvovaly kurz logopedické prevence. Mají již několikaleté zkušenosti, ale v oblasti logopedie si je stále prohlubují. Samozřejmostí je pro ně úzká spolupráce s klinickým logopedem.
 • Klinický logoped za přítomnosti logopedických asistentek provede v MŠ začátkem každého školního roku u dětí vytipovaných logopedickými asistentkami úvodní depistáž. Po tomto orientačním vyšetření společně diagnostikují celkovou úroveň řečových schopností dítěte a stanoví další vhodný postup vedoucí k rozvoji řečových dovedností dítěte.
 • Rodičům dětí, které potřebují odbornou péči, doporučí učitelka - logopedická asistentka návštěvu klinického logopeda, s kterým naše MŠ spolupracuje či jim nabídne kontakty na další klinické logopedy. Konečný výběr logopeda je vždy na svobodné volbě rodičů.
 • Dětem s méně závažnými poruchami vývoje řeči nabídneme možnost docházky do logopedické poradny v naší MŠ, kde logopedická asistentka nadále konzultuje s klinickým logopedem vhodné postupy vedoucí k rozvoji řečových schopností dítěte.
 • Do poradny v MŠ dochází děti se svými rodiči pravidelně (podle individuálních potřeb) a navštěvují poradnu dle uvážení logopedické asistentky (1-2 krát v měsíci). Asistentka rodičům názorně předvede a vysvětlí, jakými způsoby a jak často mají s dítětem doma cílený logopedický nácvik provádět a také je seznámí se skutečností, že nezáleží na četnosti návštěv, nýbrž na důsledném, pravidelném a krátkém domácím cvičení.
 • BRUSLENÍ

 • v naší mateřské školce se snažíme ve velké míře podporovat pestré pohybové činnosti dětí a tak dětem nabízíme mimo jiné sportovní aktivity také pravidelný výcvik bruslení
 • bruslení se školkou probíhá pro přihlášené děti na mělnickém zimním stadionu od října do konce ledna (každou středu dopoledne)
 • z hlediska tělesného vývoje dětí a potřeby určité vyzrálé koordinace pohybů dítěte je výcvik určen převážně pro předškoláky, avšak může být doplněn také dětmi mladšími - pohybově šikovnými
 • z důvodu maximální možné ochrany zdraví dětí je při přijetí dítěte ze strany rodičů nutné respektovat veškeré pokyny učitelek na kvalitní a bezpečné sportovní vybavení dětí
 • vstup na zimní stadion i doprava autobusem (od MŠ a zpět k MŠ) jsou plně hrazeny rodiči
 • na ledě nám s nácvikem a osvojením bruslařských dovedností dětí pomáhá kvalifikovaná trenérka krasobruslení
 • na závěr bruslení na ledě již tradičně pořádáme zábavnou společnou hodinu dětí, jejich rodičů i sourozenců, kde děti všem "divákům" předvedou své nově získané pohybové dovednosti a obdrží nezbytnou medaili i další odměnu

 • PLAVÁNÍ

 • předplavecký výcvik je pro děti každoročně zajištěn ve spolupráci se Soukromou plaveckou školou Roudnice nad Labem
 • výcvik v mělnickém krytém bazénu probíhá 1 x týdně většinou od února/března do dubna/května
 • celkem se děti zúčastní 10. lekcí (1 lekce trvá 45 minut)
 • protože se jedná o činnost vyžadující velké nároky na samostatnost dětí (rychlé oblékání, uložení si svých věcí na určené místo apod.) a z důvodu zajištění bezpečnosti dětí také na schopnost a ochotu dětí reagovat a respektovat pokyny učitelky, je výcvik určen zpravidla pro předškoláky a podle volné kapacity je doplněn dětmi mladšími (vždy však po předchozím projednání rodičů s třídní učitelkou dítěte, protože je také nezbytně nutné, aby bylo dítě v psychické pohodě a skupinový pobyt v bazénu se pro něj nestal "zbytečným strašákem")
 • skupinky přihlášených dětí jsou tvořeny maximálně 20 dětmi tak, aby byla zajištěna nejen jejich psychohygiena (jistota, pohoda, spokojenost...), ale aby byly dodrženy také základní předpoklady k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • kurzovné i doprava autobusem jsou plně hrazeny rodiči přihlášených dětí

 • OZDRAVNÝ POBYT

 • na ozdravný pobyt vyjíždíme v případě dostatečného počtu zájemců
 • výjezd organizujeme podle výsledků ankety u rodičů (přání větší části rodičů) v zimě nebo na jaře
 • po skvělé zkušenosti ze školy v přírodě v červnu 2013 se již několik let vracíme na stejné místo : a tím je ekologické středisko STŘEVLÍK, kde mají děti možnost zažít vzdělávání formou dokonalého prožitku se spoustou zábavy, ale také poučení
 • ozdravný pobyt je plánován na 5 dnů v měsíci květnu nebo v červnu (od pondělí do pátku)
 • kapacita ubytování a vzdělávacích programů je omezena počtem 32 dětí
 • přednostně je výjezd nabídnut pro předškoláky (děti, které nastoupí v následujícím školním roce do 1. třídy základní školy)
 • v případě volných míst jsou tato místa k doplnění nabídnuta dětem mladším - vždy však po předchozí dohodě rodičů s třídní učitelkou (nutná je přiměřená samostatnost dítěte v sebeobsluze, schopnost odloučení od rodiny, schopnost reagovat a respektovat pokyny učitelky apod.)
 • podrobné informace (o platbách, termínu, lékařském posudku zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na ozdravném pobytu) obdrží rodiče přihlášených dětí v písemné podobě vždy minimálně dva měsíce před odjezdem

 • DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A PREVENTIVNÍ PROGRAMY

 • na každý měsíc pro děti plánujeme 1 - 2 návštěvy divadelních společností v MŠ
 • podle aktuální nabídky vyjíždíme ze školky za kulturou také do MKD Mělník a na pozvání také velmi rádi navštěvujeme Divadelní klub ZŠ J. Matiegky, kde pohádky a příběhy pro děti ze školky hrají jejich starší kamarádi - nyní žáci této základní školy
 • veškeré výdaje (vstupné, případně doprava) za výše zmíněné kulturní akce plně hradí rodiče zúčastněných dětí
 • částka "na kulturu" je v dohodnuté výši vybírána vždy na začátku školního roku na osobní konto dítěte a podle jeho účasti na akcích je postupně z tohoto konta čerpáno
 • v případě vyčerpání konta dítěte, jsou rodiče o této situaci upozorněni a potřebnou částku aktuálně doplatí
 • na průběh čerpání a výši zůstatku na kontě dítěte mají rodiče možnost se ve třídě dítěte kdykoli informovat

 • VYSTOUPENÍ DĚTÍ pro rodiče, sourozence, prarodiče... v MŠ

 • v prosinci pro rodiče a sourozence dětí, kteří se chtějí vánočně naladit, pořádáme ve školce tradiční "Rodinná setkání u vánočního stromečku"
 • jednou ročně (v prosinci nebo v lednu) zvou děti do školky nejen starší spoluobčany z blízkého okolí MŠ, ale také své babičky a dědečky na "Vánoční nebo Novoroční zpívání pro seniory", aby jim tak svým pásmem tanečků, písniček a říkadel zpříjemnily den
 • pro všechny hosty je vždy k dispozici káva a čaj a pro každého návštěvníka děti ve školce připravují drobné dárečky
 • měsíc květen věnujeme rodině, někdy chystáme "Jarní odpoledne s maminkami", kde děti vystoupí se svým krátkým programem písniček, tanečků i říkadel a poté se pustí do nenáročného společného tvoření, jindy připravíme "DEN PRO RODINU" (tematický program pro pro maminky, tatínky, sourozence dětí i prarodiče a kamarády) - vždy s cílem užít si krásné společné chvilky

 • PREZENTACE MŠ na veřejnosti a nabídka pro veřejnost

 • podle zájmu rodičů je do plánu našich akcí aktuálně 2x ročně zařazena "Jarní a podzimní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb v MŠ", kterou využívají nejen rodiče "našich" dětí, ale často také ostatní veřejnost (říjen a březen)
 • "Besedy a přednášky s odborníky v MŠ" pro rodiče i veřejnost vychází z přání rodičů a z aktuálních potřeb dětí
 • již tradičním se začátkem ledna stal "Lampiónový průvod", kdy je tato podvečerní procházka s lampióny v tematicky laděných kostýmech dětí zakončená velkým několikaminutovým novoročním ohňostrojem, vítáme, pokud se k nám přidávají také rodiče s dětmi, které naší školku nenavštěvují
 • podle zájmu ostatních institucí a organizací (aktuální žádosti a dohody o spolupráci, program u příležitosti konání různých akcí, oslav či slavností) připravujeme s dětmi další krásná vystoupení a to vždy tak, aby si děti nácvik užívaly, braly ho jako výbornou zábavu a hlavně se na své vystoupení v kostýmech a převlecích těšily

 • DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ (pátek 15.4.2016)

 • probíhá v MŠ POHÁDKA každoročně v průběhu měsíce dubna, přesný termín je oznámen minimálně měsíc předem (web MŠ, letáčky, nástěnky, branka - vchod do areálu MŠ)
 • MŠ Pohádka - Sportovní od 9,30 do 11 hodin
 • MŠ Pohádka - Slovany od 13,30 do 16 hodin
 • každý, kdo se chce do naší MŠ podívat, informovat se, či si jen s dítětem ve školce pohrát, je k nám v tento den srdečně zván - TĚŠÍME SE NA VÁS

 • ZÁPIS DO MŠ (čtvrtek 19.5.2016)

 • termín zápisu pro přijetí dítěte do MŠ Pohádka od následujícího školního roku je na webových stránkách MŠ Pohádka oznámen po dohodě termínu se zřizovatelem MŠ, vždy však minimálně dva měsíce předem (viz. organizace školního roku)
 • zápis bývá v druhé polovině května
 • z organizačních důvodů vítáme, pokud se zápis dětí v MŠ Pohádka koná bez účasti dítěte (administrativní záležitost)
 • po splnění podmínek pro přijetí dítěte do MŠ (školský zákon - povinné očkování dítěte) a v souladu se stanovenými kritérii pro přijetí dítěte do MŠ, které po dohodě se zřizovatelem stanoví řed. MŠ, je rodičům ve správním řízení do 30 dnů od přijetí žádosti sděleno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte od následujícího školního roku (více informací o způsobu zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých dětí obdrží rodiče v písemné podobě právě u zápisu)
 • k zápisu se musí dostavit zákonný zástupce dítěte se svým průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a rodným listem dítěte

 • VÝLETY

 • na podzim (v době adaptace nových dětí) pořádáme výlet jen pro předškoláky (místo výletu volíme aktuálně podle zajímavé nabídky)
 • v zimě se s dětmi ze všech tříd již tradičně vydáváme na pěší tůru ke krmelci, kam děti ve svých batůžkách nesou pro lesní zvěř na přilepšenou jablíčka, mrkev, kaštany …
 • v květnu nebo v červnu chystáme velký dopolední výlet se všemi dětmi naší školky, které mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, často pořádáme výlety dva - jeden pro děti mladší a v náročnější podobě pro předškoláky
 • další výlety dětí mohou být zařazeny aktuálně - kdykoli v průběhu roku
 • Kam se v tomto školním roce podíváme, to je vždy naše tajemství. Jestli-že máte námět na nedaleké vhodné místo, které lze navštívit s téměř stovkou 3 - 7 letých dětí, na místo, kde se dětem bude líbit, kde si užijí prima dopoledne a vše bude organizačně i časově v našich silách a finančně v možnostech Vás rodičů, neváhejte, poskytněte nám své reference a náměty k posouzení. Vaše nápady rády uvítáme a předem za ně děkujeme.